PILDYK paslaugų teikimo taisyklės

UAB TELE2 judriojo telefonų ryšio išankstinio mokėjimo paslaugos PILDYK teikimo taisyklės

2019 m. spalio 24 d. redakcija


1. Šiomis UAB „Tele2“ (toliau – TELE2) judriojo telefono ryšio ir duomenų perdavimo išankstinio mokėjimo paslaugos PILDYK teikimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatomos PILDYK paslaugos teikimo sąlygos ir tvarka. Išsami informacija apie PILDYK naudotojų pateikiamų ir/arba PILDYK paslaugos naudojimo metu sugeneruojamų duomenų tvarkymą bei privatumą yra pateikiama TELE2 klientų duomenų tvarkymo bei privatumo politikoje, kuri skelbiama adresu https://tele2.lt/privatiems/apietele2/privatumo-politika, o taip pat – PILDYK.LT interneto svetainėje bei savitarnoje tvarkomų duomenų privatumo politikoje, kuri skelbiama adresu https://pildyk.lt/naudinga-zinoti/privatumo-politika. 

2. Judriojo telefono ryšio ir duomenų perdavimo išankstinio mokėjimo paslaugos PILDYK (toliau – PILDYK) teikėjas yra UAB „Tele2“, adresas Upės g. 23, Vilnius LT-08128, juridinio asmens kodas 111471645. Informacija PILDYK klientams teikiama PILDYK klientų aptarnavimo telefonu 1577 (skambinant Tele2 tinkle Lietuvoje, kaina – 0,05 eur / skambutį) arba +37068400117 (skambutis apmokestinamas pagal turimo plano įkainius). 

3. Judriojo telefono ryšio ir duomenų perdavimo išankstinio mokėjimo paslaugos teikimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp fizinio ar juridinio asmens (toliau – Klientas) ir TELE2 sudaroma konkliudentiniais veiksmais – Klientui įsigijus PILDYK SIM kortelę ir atlikus paslaugų teikimo inicijavimui būtinus veiksmus, kurie nurodomi ant PILDYK pakuotės ar informuojant vartotoją kitu aiškiu bei suprantamu būdu. 

4. Paslaugos pradedamos teikti vėliausiai per dvi darbo dienas nuo įsigytos PILDYK SIM kortelės aktyvinimo – t. y. pirmojo mokamo skambučio atlikimo ar mokamos trumposios SMS žinutės (toliau – SMS) išsiuntimo. 

5. Įsigytos, tačiau neaktyvintos PILDYK SIM kortelės galiojimo laikas yra ribotas. Informacija apie kiekvienos atskiros neaktyvintos SIM kortelės galiojimo laiką gali būti nurodoma ant kiekvienos konkrečios PILDYK SIM pakuotės arba teikiama PILDYK klientų aptarnavimo telefonais (Taisyklių 2 p.) 

6. Sutartimi TELE2 įsipareigoja Lietuvos Respublikos teritorijoje teikti Klientui šias pagrindines judriojo telefono ryšio ir duomenų perdavimo paslaugas: išeinančius bei įeinančius pokalbius; išeinančias bei įeinančias SMS žinutes; duomenų perdavimo paslaugas, o Klientas įsipareigoja naudotis išankstinio mokėjimo paslaugomis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. PILDYK Klientams gali būti teikiamos ir kitos papildomos paslaugos, TELE2 ir/ar TELE2 pasitelktų partnerių nustatytomis paslaugų suteikimo sąlygomis. Išeinančio ryšio paslaugos Klientui teikiamos atsižvelgiant į PILDYK numerio bei sąskaitos galiojimo sąlygas (kaip nustatyta Taisyklių 11 punkte). Skambinti nemokamais pagalbos tarnybų numeriais galima ir esant neaktyviai PILDYK sąskaitai. 

7. Informacija apie visas PILDYK Klientams teikiamas judriojo telefono ryšio ir duomenų perdavimo paslaugas, jų teikimo sąlygas ir kainas skelbiama PILDYK tinklalapyje www.pildyk.lt, PILDYK klientų aptarnavimo mokamu telefonu 1577 arba +37068400117 (toliau abu kartu – 1577), nemokamai – užsiregistravus PILDYK savitarnoje mano.pildyk.lt.  

8. PILDYK numerio, sąskaitos galiojimas bei galimybė naudotis PILDYK paslaugomis užtikrinami Klientui iš anksto apmokant už teikiamas paslaugas – t. y. papildant PILDYK telefono numerio sąskaitą. Sąskaita gali būti pildoma įvairiais būdais (papildymo 
kortelėmis, kodais, bankomatuose, internetu ir kt.). Išsami informacija apie sąskaitos papildymo būdus skelbiama PILDYK tinklalapyje www.pildyk.lt ir klientų informavimo telefonu 1577. PILDYK numerio ir sąskaitos galiojimą pratęsia tik minėtame tinklalapyje skelbiami PILDYK sąskaitos papildymo būdai. 

9. PILDYK paslaugų kredito limitas atskirai nenustatomas. Paslaugų teikimas yra ribojamas iš anksto už Paslaugas sumokėta suma, jei pasirinktas mokėjimo planas ar kita paslauga nesuteikia kitokių galimybių naudotis PILDYK paslaugomis arba jei paslaugų teikimas nėra apribotas dėl kitų priežasčių. 

10. PILDYK paslaugų teikimo Sutartis galioja tol, kol galioja Kliento turimas PILDYK telefono numeris, kaip numatyta šių Taisyklių 11.1 punkte. 

11. PILDYK telefono numerio ir jo sąskaitos galiojimo laikas: 

11.1. PILDYK numeris (SIM kortelė) galioja 180 dienų nuo SIM kortelės suaktyvinimo arba vėliausio sąskaitos papildymo, arba 80 dienų po automatiškai pratęsto sąskaitos galiojimo termino pabaigos (kaip numatyta Taisyklių 11. 3 punkte). Norint pratęsti PILDYK telefono numerio (SIM kortelės) galiojimo laiką, būtina per minėtą sąskaitos galiojimo laikotarpį bent vieną kartą papildyti sąskaitą. 

11.2. PILDYK numerio sąskaita galioja (yra aktyvi) 100 dienų nuo vėliausiojo sąskaitos papildymo. Šiuo laikotarpiu galima atlikti mokamus bei nemokamus skambučius, siųsti mokamas bei nemokamas SMS ir naudotis kitomis paslaugomis.  Praėjus 100 dienų laikotarpiui ir iki numerio galiojimo pabaigos arba bet kuriuo metu, jeigu sąskaitos likutis tapo 0,00 Eur, PILDYK sąskaita yra neaktyvi – galima priimti nemokamus skambučius bei SMS ir skambinti visais nemokamais pagalbos tarnybų numeriais. Jei yra užsakytos bei galimos, gali būti teikiamos ir kitos nemokamos paslaugos. 

11.3. PILDYK numerio sąskaitos galiojimas yra automatiškai pratęsiamas, jeigu Klientas yra užsisakęs mokamą PILDYK paslaugų planą, kurio galiojimo pabaigos data yra vėlesnė nei jo PILDYK numerio sąskaitos galiojimo pabaiga. Tokiu atveju PILDYK numerio sąskaita galios iki užsakyto PILDYK plano galiojimo pabaigos. Ši automatinio pratęsimo sąlyga netaikoma Klientui užsisakant nemokamas ir/ar papildomas paslaugas (ne planus). 

12. Klientui nepapildžius PILDYK telefono numerio sąskaitos ir dėl to pasibaigus numerio galiojimo laikui, sąskaitoje buvęs papildytos sumos likutis Klientui negrąžinamas ir/ar į kito telefono numerio sąskaitą neperkeliamas. Nebegaliojantis PILDYK numeris ir jo sąskaitoje esantis papildymų likutis ne vėliau kaip per 30 dienų nuo PILDYK numerio galiojimo pabaigos gali būti pakartotinai suteiktas Klientui (taikant numerio atstatymo paslaugos mokestį, skelbiamą www.pildyk.lt), jei Klientas turi SIM kortelę ir kreipiasi į PILDYK klientų aptarnavimo centrą telefonu (šių Taisyklių 2 p.). 

13. PILDYK skambučių trukmė skaičiuojama kiekvieną pokalbio minutę apvalinant minutės tikslumu, jeigu atskiros PILDYK paslaugos ar plano aprašyme nenurodyta kitaip. 

14. PILDYK paslaugos teikiamos Lietuvoje visą parą visoje TELE2 ryšio tinklo teritorijoje. Informacija apie TELE2 ryšio tinklo teritoriją skelbiama TELE2 tinklalapyje www.tele2.lt, taip pat – TELE2 atstovybėse, telefonu 1577. TELE2, teikdama PILDYK paslaugas, TELE2 tinkle užtikrina paslaugų teikimą ne mažiau nei  96,5 proc. viso laiko per vieną kalendorinį mėnesį. 

15. Informacija apie pasirinkimus dėl PILDYK reklaminės informacijos gavimo, duomenų analizės bei pasiūlymų pritaikymo, dalyvavimo nuomonių tyrime yra skelbiama ir Kliento sutikimai valdomi Kliento paskyroje PILDYK savitarnos svetainėje mano.pildyk.lt.  

16. Ant Kliento įsigyjamos PILDYK SIM kortelės yra pateikiama svarbi informacija: telefono numeris ir SIM kortelės PIN bei PUK kodai. Jei Klientas telefono nustatymais yra pasirinkęs telefone reikalauti PIN kodo ir PIN kodas tris kartus surenkamas neteisingai, reikalaujama įvesti PUK kodą. 10 kartų iš eilės surinkus neteisingą PUK kodą, SIM kortelė blokuojama. 

17. Prarasta PILDYK SIM kortelė nėra blokuojama. Klientui prašant bei esant galimybei TELE2 numatyta tvarka nustatyti prašomo atnaujinti PILDYK telefono numerio naudotoją gali būti išduota nauja SIM kortelė ir jai priskirtas ankstesnis Kliento naudotas telefono numeris (paslauga mokama, išsami informacija – www.pildyk.lt). Keičiant PILDYK SIM kortelę ir priskiriant jai tą patį Kliento naudotą telefono numerį, ankstesnės SIM kortelės telefono numerio sąskaitoje buvęs papildytos sumos likutis išlieka ir gali būti Kliento toliau naudojamas. 

18. Sumos, kuriomis Klientas papildo PILDYK sąskaitą, Klientui nėra grąžinamos nutraukus Sutartį, įskaitant atvejus, kai Klientas perkelia savo abonentinį numerį į kito operatoriaus tinklą arba keičia apmokėjimo už TELE2 paslaugas būdą. Minėtos sumos nėra išgryninamos jokiais atvejais. 

19. Nesant galimybės identifikuoti PILDYK SIM kortelės naudotoją, išsami suteiktų paslaugų ir/ar kitokia PILDYK numerio naudojimo  ataskaita PILDYK klientams nėra teikiama. PILDYK klientai gali registruotis (identifikuotis) PILDYK savitarnos puslapyje mano.pildyk.lt. Užsiregistravęs PILDYK savitarnos naudotojas įsipareigoja užtikrinti, jog savitarnos prisijungimo slaptažodis netaptų žinomas kitiems asmenims. 

20. Skubios pagalbos telefono numeris 112 veikia visoje Lietuvos teritorijoje, yra nemokamas, o juo skambinti galima ir esant neaktyviai PILDYK sąskaitai. Pagalbos skambučius numeriu 112 priima aptarnauja Bendrasis pagalbos centras. TELE2 Bendrajam pagalbos centrui pateikia į 112 skambinančio Kliento buvimo vietos nustatymo informaciją. 

21. TELE2 neatsako už paslaugų kokybę, jei Klientas naudojasi ryšio įranga, neatitinkančia Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų reikalavimų, taip pat neteisėtai įsigyta ryšio įranga ar įranga (telefonais) su pakeistu identifikacijos kodu. TELE2 neatsako už paslaugas, kurioms gauti Klientai naudoja PILDYK SIM kortelę / PILDYK telefono numerį ir/ar PILDYK paslaugas. 

22. PILDYK paslaugų veikimo sutrikimai, įvykę dėl TELE2 kaltės, pašalinami ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po to, kai tapo žinoma apie tokius sutrikimus. 

23. Paslaugų teikimas Klientui gali būti nedelsiant apribotas (nutraukiant išeinančio ryšio ir duomenų perdavimo Paslaugų teikimą) arba visiškai sustabdytas (t. y. nutraukiant ir išeinančio, ir įeinančio ryšio ir duomenų perdavimo Paslaugų teikimą) pagal šią Sutartį, jei tai būtina ryšio tinklo veikimui, saugumui, vientisumui užtikrinti, jei Kliento naudojama įranga sukelia trikdžių TELE2 tinkle ir/arba Kliento veiksmai / PILDYK SIM kortelių įsigijimas ir/ar paslaugų naudojimas riboja kitų asmenų (įskaitant potencialius klientus) galimybę pasinaudoti TELE2 Paslaugomis, ir/arba Klientas pažeidžia šių Taisyklių 28 punkto sąlygas.. Paslaugų teikimas gali būti atnaujinamas pašalinus pažeidimą. 

24. Klientas turi teisę perkelti abonentinį numerį į kito operatoriaus tinklą arba keisti apmokėjimo už paslaugas būdą Abonento teisės išlaikyti abonentinį numerį, keičiant viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją, paslaugų teikimo vietą arba būdą, užtikrinimo sąlygų ir tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-460, nurodytomis sąlygomis ir tvarka. Po numerio perkėlimo (PILDYK sutarties nutraukimo) Kliento PILDYK numerio sąskaitoje likęs papildymų likutis Klientui negrąžinamas. 

25. TELE2 turi teisę vienašališkai keisti PILDYK paslaugos teikimo sąlygas, kainas ir apmokėjimo tvarką, jeigu pasikeičia elektroninių ryšių paslaugų teikimo rinkos ar kitos reikšmingos ekonominės sąlygos arba rinką reguliuojantys teisės aktai, taip pat – esant kitoms objektyvioms ir pagrįstoms priežastims, apie tai pranešant klientams trumpąja žinute (SMS) ir/ar pateikusi tokią informaciją PILDYK tinklalapyje www.pildyk.lt. Apie kainų didinimą klientai informuojami ne vėliau kaip prieš mėnesį. Jei sąlygų, susijusių su paslaugų kaina, pakeitimas PILDYK naudotojui nėra priimtinas, jis turi teisę be netesybų nutraukti naudojimąsi PILDYK paslaugomis. 

26. Visi ginčai, kylantys iš Sutarties, sprendžiami Kliento ir TELE2 derybomis, nepavykus susitarti – kitais teisės aktuose nustatytais būdais. Jei Klientas mano, kad jo teisės yra pažeistos, jis gali kreiptis į TELE2 klientų aptarnavimo skyrių telefonu arba raštu. TELE2 įsipareigoja atsakyti į pateiktą Kliento kreipimąsi ne vėliau kaip per 14 dienų. Atsakymas pateikiamas telefonu ar elektroniniu paštu ir, Klientui pageidaujant, patvirtinamas raštu. Klientas, nesutikdamas su Tele2 sprendimu ginčo situacijoje, taip tap turi teisę kreiptis į ryšio paslaugų teikėjo ir kliento ginčus nagrinėjančią instituciją – LR Ryšių reguliavimo tarnybą, Mortos g. 14, LT-03219 Vilnius  arba internetu – www.rrt.lt 

27. Jeigu Klientas negalėjo naudotis TELE2 Paslaugomis dėl TELE2 kaltės bei patyrė žalą, žalos atlyginimo klausimas yra sprendžiamas Šalių susitarimu arba įstatymų nustatyta tvarka. Tokiu atveju Klientas pirmiausia privalo kreiptis į TELE2 ir pateikti tikslią bei teisingą informaciją apie ginčijamas aplinkybes. Kliento patirtų ir TELE2 atlygintinų nuostolių dydis nustatomas įvertinant Klientui pagal Sutartį teiktinų, tačiau nesuteiktų arba netinkamai suteiktų Paslaugų kainą. TELE2 jokiais atvejais neatsako už netiesioginius Kliento nuostolius. Esant pagrindui, TELE2 atlygina su Klientu sutarto arba atsakingos institucijos nustatyto dydžio nuostolius, reikiama suma papildant Kliento nurodyto PILDYK telefono numerio sąskaitą arba pervedant tokią sumą į Kliento nurodytą banko sąskaitą tuo atveju, jei Klientas PILDYK telefono numeriu ir numerio sąskaita nebesinaudoja. 

28. Klientas įsipareigoja paslaugomis naudotis sąžiningai, rūpestingai ir nepažeisdami kitų asmenų teisėtų lūkesčių, atsižvelgiant į žemiau šiame punkte numatytas sąžiningo naudojimosi sąlygas, ir tai bus laikoma esmine Sutarties vykdymo sąlyga, kurios nesilaikant TELE2 turi teisę apriboti ir/ar sustabdyti paslaugų teikimą Taisyklių 23 punkte numatyta tvarka. Kliento sąžiningo naudojimo įsipareigojimus, be kitų sąžiningo, protingo bei atsakingo naudojimosi savo asmeninėms reikmėms principų, apima šios sąlygos: 

28.1.  Klientas įsipareigoja PILDYK paslaugomis  tik šiose PILDYK paslaugų teikimo taisyklėse numatytu tikslu – naudotojo asmeninėms, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti skirtų ryšio paslaugų ar su jomis susijusių pridėtinių TELE2 ir/ar TELE2 pasitelktų partnerių paslaugų gavimui.  

28.2. Klientas įsipareigoja įprastiniams galutinio PILDYK paslaugų naudotojo bendravimo poreikiams skirtų skambučių, SMS ir/ar duomenų perdavimo paslaugų nenaudoti tiesioginei rinkodarai ar komercinių sutarčių sudarymo/vykdymo ir/ar kitokiais tikslais, kai toks naudojimas nebeatitinka vidutiniškai įprastų PILDYK klientų bendravimo ir naršymo internete telefonu poreikių (įskaitant, bet neapsiribojant SMS žinučių siuntimu, kai vienu metu siekiama SMS žinutę išsiųsti / išsiunčiama didesniam skaičiui adresatų, negu techniškai įmanoma pagal mobilaus telefono galimybes). 

28.3. Klientas įsipareigoja PILDYK SIM kortelės ir paslaugų nenaudoti ir tokiais komerciniais ar kitais ne ryšio paslaugų gavimo tikslais, kai Klientas (įskaitant atvejus, kai pasitelkiamos papildomos techninės priemonės) TELE2 Paslaugų naudojimu siekia ekonominės naudos, susijusios su pokalbių tarifų skirtumu tarp Klientui taikomo Paslaugų tarifo ir TELE2 tinklų sujungimo mokesčio (pvz., pokalbių srautams terminuoti, teikiant IP telefonijos ar pan. paslaugas) arba kitokiais paslaugų tarifų skirtumais (pvz., TELE2 ir kito ryšio operatoriaus tinkle, įskaitant TELE2 ir užsienio šalių operatorių paslaugų ir/arba didmeninių tarptinklinio ryšio kainų skirtumus).  

28.4. Klientas taip pat įsipareigoja nenaudoti PILDYK SIM kortelės ir/ar PILDYK paslaugų automatizuotoje įrangoje ar Lietuvoje draudžiamoje arba nesertifikuotoje įrangoje; užtikrinti, kad Klientui suteikta SIM kortelė, įranga ar telefono numeris nebūtų naudojami jokiai nusikalstamai veiklai vykdyti, taip pat ir susijusiai su piktnaudžiavimu ar sukčiavimu. Klientas užtikrina, kad bus galutinis PILDYK paslaugų gavėjas ir jokiomis priemonėmis ir metodais nenaudos  TELE2 tinklo resursų elektroninių ryšių paslaugų atlygintinam / neatlygintinam teikimui tretiesiems asmenims ir/arba kitiems komerciniams ar su TELE2 nesuderintiems tikslams, pažeidžiantiems teisėtus TELE2 ar kitų asmenų interesus. TELE2 teisėtų interesų pažeidimu bus laikomas taip pat ir toks PILDYK paslaugų naudojimas, kuris lemia neproporcingai didelius TELE2 kaštus tokių paslaugų suteikimui ir/ar aptarnavimui. 

28.5. Taisyklių 28 p. aptariamų Kliento įsipareigojimų pažeidimu taip pat paprastai laikomas neprotingai didelio paslaugų srauto inicijavimas ar priėmimas, neatitinkantis PILDYK klientų ir/ar kitų TELE2 klientų vidutiniškai įprasto maksimalaus paslaugų naudojimo asmeninėms reikmėms, ir (arba) su tokių paslaugų naudojimu ar jų skaičiumi susijusios ekonominės naudos siekimas arba gavimas.TELE2 atskirai nagrinės ir sieks teisingai vertinti kiekvieną konkretų atvejį dėl galimo pažeidimo, kai naudojantis PILDYK paslaugomis Kliento vykdomų skambučių trukmė sieks 4 ir daugiau valandų per parą, ir (arba) 20 ir daugiau valandų per savaitę, ir (arba) 70 val. per mėnesį, taip pat kai išsiunčiamų SMS žinučių skaičius bus 100 ir daugiau per parą ir (arba) 3000 ir daugiau per mėnesį, o taip pat – kai Kliento išnaudojamas duomenų kiekis pasieks 1992 GB (~2 TB) per mėnesį.

28.6. PILDYK paslaugos ir jų planai yra skirti asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms skirtų pokalbių, žinučių ir duomenų perdavimo paslaugų suteikimui/gavimui telefone (o ne kitoje įrangoje). TELE2 atskirai nagrinės ir sieks teisingai vertinti kiekvieną konkretų atvejį dėl galimo nesąžiningo naudojimosi paslaugomis ir Taisyklių pažeidimo, jei bus nustatyta, kad PILDYK paslaugomis, o ypatingai – užsakant PILDYK neribotų paslaugų planą – yra naudojamasi tokiuose įrenginiuose kaip modemai, maršrutizatoriai, asmeniniai ar planšetiniai kompiuteriai ir kt., ir/arba PILDYK duomenų perdavimo paslauga (internetu) yra dalijamasi su kitais įrenginiais.

UŽDUOK KLAUSIMĄ

IEŠKOK D.U.K. ☺
Kraunama